Promote your Tumblr!
view photoset
phobias#hashtaghttp://phobias.me/post/90564556598/skypestripper-when-someone-you-barely-knowhttp://skypestripper.tumblr.com/post/73205837178/when-someone-you-barely-know-jokes-on-you

skypestripper:

when someone you barely know jokes on you

image